Grupp Robert Schuman Kiem

Dell Jos
00352 621 245 386 chef@kiem.lgs.lu

Iwwer eis

De Grupp Robert Schuman, affiliéiert un den Verband vun den « Lëtzebuerger Guiden a Scouten », besteet schonn säit méi wei 30 Joer. Hien ass e wichtegen Integratiounsvektor ginn. Och wann déi Jugendlech virun allem vum Plateau kommen : Kierchbierg, Weimeschhaff, Kiem, si mir op fir all Anerer, Ons Aktivitéiten sinn axéiert op Spiller an Natur entdecken, frei nom Baden Powell « Learning By Doing» an eng Hand mat upaken fir dat d’Welt e bëssen besser gëtt.

Home

Rue Anne Beffort
1276 Lëtzebuerg

Versammlungen

Biber Samschdes 14:30 - 16:30
Dell Basile
00352 661 933 094
biber@kiem.lgs.lu

Wëllefcher Samschdes 14:30 - 16:30
Dell Basile
00352 661 933 094
wellefcher@kiem.lgs.lu

AvEx Samschdes 14:30 - 16:30
Grund Simone
00352 621 718 548
avex@kiem.lgs.lu

CaraPio Samschdes 17:00 - 18:30
Dell Aurélie
00352 621 418 758
carapio@kiem.lgs.lu