Grupp Robert Schuman Lëtzebuerg-Kiem

Iwwer eis

De Grupp Robert Schuman, affiliéiert un den Verband vun den « Lëtzebuerger Guiden a Scouten », besteet schonn säit méi wei 30 Joer. Hien ass e wichtegen Integratiounsvektor ginn. Och wann déi Jugendlech virun allem vum Plateau kommen : Kierchbierg, Weimeschhaff, Kiem, si mir op fir all Anerer, Ons Aktivitéiten sinn axéiert op Spiller an Natur entdecken, frei nom Baden Powell « Learning By Doing» an eng Hand mat upaken fir dat d’Welt e bëssen besser gëtt.

Home

1A, Rue Anne Beffort
1276 Lëtzebuerg

Versammlungen