Grupp Sainte Barbe Déifferdeng

Home

Chalet Hondsbësch
175, av de la Liberté
L-4602 Niederkorn

Versammlungen

Biber Samschdes 14:30 - 16:30
Sandy Syoen
gruppechef.deifferdeng@gmail.com

Wëllefcher Samschdes 14:30 - 16:30
Sandy Syoen
gruppechef.deifferdeng@gmail.com

AvEx Samschdes 14:30 - 16:30
Désirée Zenner
desizenner@hotmail.com

CaraPio Mëttwochs 18:30 - 20:30
Keven De Zorzi
dezorzikeven93@gmail.com

RaRo onreegelméisseg

Albatrossen onreegelméisseg
Maf Putz
mafputz@gmail.com