Grupp Saint Willibrord Iechternach

Zeimetz Claude
691 611 331 gc@lgs-echternach.org

Iwwer eis

Eis Versammlungen sinn Samsdes fir Biber&Wellef (vun 10h00-12h00, all zweet Woch) a fir d'Avex (vun 14h00 bis 15h45, all Woch). D'CaraPio gesi sech je no Disponibiliteit vun de Memberen.

Home

Veräinshaus
Passage des demoiselles
L-6431 Echternach

Versammlungen

Biber all Samsdeg
Rick Gloden
info@lgs-echternach.org

Wëllefcher all Samschdeg
Rick Gloden
info@lgs-echternach.org

AvEx Samschdes 14:00 - 16:00
Thierry Greisch
info@lgs-echternach.org

CaraPio all zweete Samsdeg
Isabelle Wagner
info@lgs-echternach.org

RaRo onregelméisseg
Thierry Greisch
info@lgs-echternach.org