Grupp Saint Pirmin vum Séi Eschduerf

Home

3, am Beedemterwee,
L-9150 Eschdorf

Versammlungen

Biber Samschdes 14:00 - 16:00

Wëllefcher Samschdes 14:00 - 16:00

AvEx Samschdes 14:00 - 16:00

CaraPio Mëttwochs 19:30 - 21:30