Grupp Saint Donat Réiserbann

Klein Max
661 19 81 76 info@lgsroeser.lu

Home

Home Père René Leuck
44 grand-rue
L-3394 Roeser

Versammlungen

Biber Samschdes 09:30 - 11:30

Wëllefcher Samschdes 09:30 - 11:30

AvEx Mëttwochs 19:00 - 20:30

CaraPio Mëttwochs 19:00 - 21:00

RaRo Freides 19:00 - 21:00