Grupp Saint Alphonse Lëtzebuerg Saint Alphonse

Eugénio Marques
691 285 684 eugenioasm@gmail.com

Iwwer eis

Groupe Portugais

Home

5, rue Munchen-Tesch
L-2173 Luxembourg

Versammlungen

Wëllefcher Samschdes 14:30 - 17:00
Paula Martins
621 175 329
pauluxapauluxa@hotmail.com

AvEx Samschdes 14:30 - 17:00
Maria Prazeres
621 738 540
taveira-prazeres@hotmail.com

CaraPio Samschdes 14:30 - 17:00
Nuno Sousa
621 418 513
nuno.sousa@cdt.europa.eu

RaRo Samschdes 14:30 - 17:00
Eugénio Marques
691 285 684
eugenioasm@gmail.com