Grupp Mahatma Gandhi Biekerech

Daniel Schuh & Simone Grund
gruppechef@beckerich.lgs.lu

Home

Centre Culturel Beckerich 3, Huewelerstrooss
L-8521 Beckerich

Versammlungen

Biber Freides 18:00 - 20:00
Lynn Müller a Bryan Ney
biber@beckerich.lgs.lu

Wëllefcher Freides 18:00 - 20:00
Emma Fretz
wellefcher@beckerich.lgs.lu

AvEx Samschdes 14:00 - 16:00
Myriam Bormann a Françoise Walisch
avex@beckerich.lgs.lu

CaraPio Samschdes 14:00 - 16:00
Myriam Bormann a Françoise Walisch
carapio@beckerich.lgs.lu

RaRo steet nach op
Daniel Schuh a Sascha Wolsfeld
raro@beckerich.lgs.lu

Albatrossen all 3. Freideg am Mount 20h
Sascha Wolsfeld