Grupp Georges Everling Gaasperech

Home

15, rue Jean-Pierre Kemmer
L-1850 Lëtzebuerg-Gaasperech

Versammlungen

Biber Samschdes 10:00 - 12:00
Nadia Lupo

Wëllefcher Samschdes 10:00 - 12:00
Nadia Lupo

AvEx Mëttwochs 18:30 - 20:15
Jean-Pierre Oehmen

CaraPio Donneschdes 19:15 - 21:15
Jil Stoffel

RaRo all 2. Freideg
Nadia Lupo

Albatrossen 1x am Mount
Isabelle Stoffel