Grupp Marie Skłodowska-Curie Esch-Belval

Versammlungen

RaRo all 2. Mëttwoch am Mount um 19:30 online op lëtzebuergesch / every 3rd Wednesday of the month from 6pm in Esch-Belval in English
David Wolter
raro.albatrossen@esch-belval.lgs.lu

Albatrossen all 2. Mëttwoch am Mount um 19:30 online op lëtzebuergesch / every 3rd Wednesday of the month from 6pm in Esch-Belval in English
Françoise Kemp
raro.albatrossen@esch-belval.lgs.lu