Grupp Don Bosco Belval- Metzerlach

Greiveldinger Jean
691 151987 jgbelvau@pt.lu

Home

Centre Culturel Belval Metzerlach
62, rue Sigefroi
L-4407 Belvaux

Versammlungen

Biber Dënschdegs 17:00 - 19:00
Greiveldinger Jeanny
59 36 99

Wëllefcher Dënschdegs 17:00 - 19:00
Greiveldinger Jean
691 15 19 87
jgbelvau@pt.lu

AvEx Méindes 18:00 - 20:00
Greiveldinger Jeanne
59 36 99
jeanny.greiveldinger@education.lu

CaraPio Mëttwochs 19:00 - 21:00
Bofferding Steve
661 334 473
steve.boffi@gmail.com

RaRo Donneschdes 18:00 - 20:00
Darrosa Anastasia
anastasia301092@hotmail.de