LGS Geschicht

D'Lëtzebuerger Guiden a Scouten goufen de 15. Mee 1994 gegrënnt. Dëse Verband ass den Nofolger vum Verband vun de "Lëtzebuerger Scouten" a vum Verband vun de "Lëtzebuerger Guiden".

  De Verband vun de Lëtzebuerger Scouten (Fédération Nationale dës Scouts du Luxembourg - FNSL) huet 1919 déi Scoutstruppen zesummegefaasst, déi deemols - deelweis schon zënter 1913/1914 - als Sektioune vum "Verband der luxemburgischen katholischen Jugendvereine" bestan huet.
 • De Verband vun de Lëtzebuerger Guiden (Catholic Luxembourg Girl Guides) ass gegrënnt gin am November 1938 vum Mgr Pierre Posing. Déi éischt Guidesektioun war d´Sektioun Notre-Dame, Lëtzebuerg-Kathedral.
 • D'Lëtzebuerger Scouten an d´Lëtzebuerger Guiden waren zwee Jugendmouvementer, denen hiert Haaptzil d'Erzéiung vun de Kanner a Jugendleche war. Allebéid hu se dobäi nom Erzéiungskonzept vum Baden-Powell geschafft. Hien huet séng Iddiën a séng Method ufanks vum 20 Jorhonnert, entspriechend de gesellschaftleche Strukture vun deemols, wuel getrennt fir Jongen a Meedercher formuléiert, mee all Kéier an der selwechter Zilsetzung an am selwechte Geescht.
 • Haut hunn déi gesellschaftlech Strukture geännert. Dofir hun déi zwee chrëschtlech orientéiert Verbänn, déi déi selwescht Ziler ustriewen, no intensivem Iwwerleën an Zesummenaarbecht de 15. Mee 1994 décidéiert, an engem eenzege Verband ze fusionéieren.

D'Lëtzebuerger Guiden a Scouten si Grënnungsmember vun:

 • D'Lëtzebuerger Guiden a Scouten an d´AGGL hunn en Daachverband zu Lëtzebuerg,
  de "Bureau de Liaison des Associations Guides Luxembourgeoises" (gegrënnt 1958).
 • D´Lëtzebuerger Guiden a Scouten an d´FNEL hun en Daachverband zu Lëtzebuerg,
  d'"Luxembourg Boy Scout Association" (gegrënnt 1945). Chef-Scout dovun as de Grand-Duc Jean .
 • De Groupement des associations et fédérations scoutes-guides du Luxembourg a.s.b.l. (gegrënnt 2002) regroupéiert all d'Guiden a Scouts Verbänn vu Lëtzebuerg.
 • Op internationalem Plang gehéieren d'Lëtzebuerger Guiden a Scouten zu de Weltorganisatioune vun de Guiden - WAGGGS (World Organization of Guirl Guides and Girl Scouts, gegrënnt 1928, Welt-Daachorganisatioun vun den unerkannte Guideverbänn, mat Sëtz zu London)
 • a vun de Scouten WOSM (World Organization of the Scout Movement, gegrënnt 1922 Welt-Daachorganisatioun vun den unerkannte Scoutsverbänn, mat Sëtz zu Genève)

 

Och een interressante Link:

De Verband vun de Lëtzebuerger Scouten (LS) 
an der Resistenz 1940-1945

Den 2. September 1939, hunn däitsch Truppen Polen iwwerfall. Doduerch waren déi Alliéiert, England a Frankräich laut Ofkommes mat Polen engagéiert , Däitschland de Krich ze erklären, deen no an no zum 2. Weltkrich ausgewuess ass. Doduerch stong eist Land virun enger ongewësser Zukunft. 

Weider Info...