Wuermeldeng : Grupp St Jean Baptiste

Beschreiwung

Versammlungen:

Wëllefcher | (Resp.: Véronique Berg, bergveroniqueathotmail [dot] com)

AvEx | (Resp.: Claude Mousel, claudemouselatyahoo [dot] de)

CaraPio | (Resp.: Yves Schommer, yves [dot] schommeratpch [dot] etat [dot] lu)

 

Lokal Info:

Home:

Webpage:

Gruppecheftaine:  Steff Schaeler, steff [dot] schaeleratsigre [dot] lu